Skip to content

Kontakt

Stichting VHDG

Ipe Brouwerssteeg 10A
8911 BZ Leeuwarden
E-mailadres: contact@voorheendegemeente.nl

Foar fragen kinst terjochte by:

Artistyk lieder a.i. Sanne Morssink sanne@voorheendegemeente.nl

PR
Jovana Štulić
jovana@voorheendegemeente.nl
Trevor Vreeburg
trevor@voorheendegemeente.nl

Saaklik lieder en produsint
Hillebrand Rijpma hillebrand@voorheendegemeente.nl

Ynternasjonale projekten en fûnsewerving Arda van Tiggelen arda@voorheendegemeente.nl
Gisanne Hendriks
gisanne@voorheendegemeente.nl

Educatie
Siska Alkema
educatie@voorheendegemeente.nl

Bestjoer
Roel Sluiter (Foarsitter)
Nathan Hornstra (Ponghâlder)
Sito Wijngaarden (Seckretaris)
Anne Graswinckel (Algemien Bestjoerslid)
Suzanne Wallinga (Algemien Bestjoerslid)

In berjochtsje droppe kin ek!