Skip to content

Partners

Wy koenen net dwaan wat wy dwaan sûnder de stipe fan ús partners. Wy wurde struktureel stipe troch: Mondriaan Fonds, Gemeente Leeuwarden en Provincie Fryslan.


Guon partners stypje spesifyk bepaalde projekten. Hokker partners hokker projekten stypje kinne jo fine op de oanbelangjende projektsiden.